"മഴ മോഹങ്ങള്‍..."

Thursday, April 23, 2009

dreamer

നീല നിലാവില്‍, നിനക്കായ് കാത്ത സ്വപ്‌നങ്ങള്‍...
കളിവാക്കുകള്‍ കൊരുത്തു വെച്ച മലര്‍ മാലകള്‍...
മഞ്ഞു തുള്ളിയായി പിറക്കാന്‍ കൊതിച്ച നിമിഷങ്ങള്‍....
എല്ലാം ഒരു കടം കഥ മാത്രമായിരുന്നെങ്കില്‍............