"മഴ മോഹങ്ങള്‍..."

Saturday, May 22, 2010

അടയാളങ്ങള്‍....

നിനക്കു വേണ്ടി മാത്രം.... 
എന്‍റെ കണ്ണിമ പൂട്ടി വക്കാതെ... 
ഈ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടാം ഞാന്‍... 
പൂവിന്റെ സുഗന്ധമായി... 
നീ വരുന്നതിനു കാത്ത്... 

പിന്നെ... എന്‍റെ കണ്ണില്‍...
കണ്മഷിയായി നിന്‍റെ സ്നേഹം.... 
അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് കാത്ത്‌..... 
അന്തി ചോപ്പ് മായാത്ത 
ആകാശത്തിനു കീഴെ.... 
നിന്‍റെ കാല്‍ പാദത്തിനടിയില്‍....
ഞെരിഞ്ഞു തീര്‍ന്ന മണല്‍തരികളെ 
എണ്ണിത്തീര്‍ത്തു ... ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കാം....

കിഴക്കുണരും വരെ....
എന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ നിനക്കു വെളിച്ചമാകാന്‍...
കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നു ഞാന്‍....
നരച്ച പകലിനു കീഴെ...
നിന്‍റെ തിരക്കിട്ട വഴികളില്‍.... 
നിശ്ശബ്ദ സഹയാത്രികയായി... 

കത്തി തീര്‍ന്ന പകലുകള്‍....
ചെതുമ്പിച്ച സന്ധ്യകള്‍ക്ക് വഴിമാറിയിട്ടും...
നീ വരാതെ ഇരിക്കുന്നു.....

തുറന്നു പിടിച്ച്‌ കൊണ്ടുതന്നെ...  
എന്‍റെ കണ്ണുകള്‍.... 
മൃതിയില്‍ വിലയിക്കുന്നുവെങ്കില്‍.... 
പ്രിയനേ.....
അത് വരും ജന്മങ്ങളിലും.... 
നിനക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്..... 
എന്‍റെ പ്രണയത്തിന്‍റെ......
നിന്നോടുള്ള അദമ്യമായ  
സ്നേഹത്തിന്റെ.... 
അടയാളമാണ്.....