"മഴ മോഹങ്ങള്‍..."

Wednesday, July 2, 2014

ഇനിയെന്തു പാടും ഞാൻ....

ഇനിയെന്തു പാടും ഞാൻ പ്രിയ സഖീ
വക്കൊടിഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ടു തീർത്ത
നഷ്ട പ്രണയ പ്രകീർത്തനമാകിലോ
നിന്നിൽ ചേരാതെ പോയൊരെൻ
നഷ്ട സ്വപ്നത്തിൻ സ്മൃതികളാകിലോ

ഓർമ്മകൾ..
വിരൽ തുമ്പുകൾ ചുംബിക്കും
പരൽ മീൻ കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ
ക്ഷണികമായെങ്കിലും എൻ ദേഹവും ദേഹിയും
നിന്നുടെ സുഖദമാമോർമ്മതൻ ചുംബന-
ലഹരിയിലലിഞ്ഞു പാടുന്നു..

ഇന്നു ഞാൻ..
പടിഞ്ഞാറേ മാനത്തുദിച്ച
ഒറ്റ നക്ഷത്രം പോലെ
നിൻ മടിത്തട്ടിലെക്കടർന്നു വീഴുവാൻ
നിൻ അംഗുലീ സ്പർശമേറ്റു തളർന്നുറങ്ങാൻ
ഓർമ്മകളെ കൂട്ടിരുത്തി പാടുന്നു..

ഇനിയെന്തു പാടും ഞാൻ പ്രിയ സഖീ
വക്കൊടിഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ടു തീർത്ത
നഷ്ട പ്രണയ പ്രകീർത്തനമാകിലോ
നിന്നിൽ ചേരാതെ പോയൊരെൻ
നഷ്ട സ്വപ്നത്തിൻ സ്മൃതികളാകിലോ